HZZ potpore i u 2022 godini

15.01.2022. 20:12

Potpore za samozapošljavanje i u 2022 godini: 

Iznos potpore male vrijednosti za samozapošljavanje određuje se prema budućoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (NKD 2007.).

Cilj mjere

Financijska podrška nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao.

Ciljane skupine potpora

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ).

Potpora za samozapošljavanje može se dodijeliti za dvije skupine korisnika.

  • Skupina - do 120.000,00 kn:
   Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
   • (B) rudarstvo i vađenje (odjeljci 05-09)
   • (C) prerađivačka industrija (odjeljci 10 – 33)
   • (D) opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (odjeljak 35)
   • (E) opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (odjeljci 36-39)
   • (F) građevinarstvo (odjeljci: 41- 43)
  • Skupina - do 80.000,00 kn:
   Dodjeljuje se za registraciju i buduće obavljanje djelatnosti koje pripadaju u sljedeća područja razvrstana po NKD-u:
   • (G) Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (svi odjeljci osim 47.99)
   • (H) Prijevoz i skladištenje
   • (I) Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane (samo odjeljak 56)
   • (J) Informacije i komunikacije
   • (Q) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
   • (R) Umjetnost, zabava i rekreacija (svi odjeljci osim 93.19)
   • (M) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (svi odjeljci osim: 69.1)
   • (N) Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim: 77, 78 i 79)
   • (P) Obrazovanje
   • (S) Ostale uslužne djelatnosti (svi odjeljci osim 94)

Navedeni iznosi predstavljaju najveći mogući iznos potpore koji se može dodijeliti sukladno registriranim djelatnostima, dok će se konačna visina dodijeljene potpore za samozapošljavanje odrediti temeljem procjene opravdanosti početnog ulaganja sukladno iskazanim potrebama u dostavljenom poslovnom planu i troškovniku, koji je sastavni dio poslovnog plana.

Podnositelji potpora koji ne mogu ostvariti potpore:

 • Podnositelji zahtjeva čiji su privatni računi blokirani, odnosno koji u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje imaju registrirane neizvršene osnove za plaćanje, a otvaraju obrt, samostalnu djelatnost ili slobodnu profesiju
 • Podnositelji zahtjeva koji su bili zaposleni u poslovnom subjektu kojeg žele preuzeti uz potporu, unatrag 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.
 • Podnositelji zahtjeva čiji je prethodni poslovni subjekt prestao obavljati djelatnost ili su prestali biti vlasnici istog unazad 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, kao i osobe koje su obavljale samostalnu djelatnost te članovi zadruga unazad 12 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.
 • Podnositelji zahtjeva kojima je prethodni radni odnos prestao osobno uvjetovanim otkazom, u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju traže potporu, ukoliko u međuvremenu nisu postali dugotrajno nezaposlene osobe ili radno neaktivne dulje od 12 mjeseci. Pod dugotrajnom nezaposlenošću smatra se da je osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja Zavoda dulje od 12 mjeseci.
 • Podnositelji zahtjeva koji su već jednom koristili potporu za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore.
 • Podnositeljima zahtjeva koji planiraju preuzeti poslovni subjekt koji je već jednom bio korisnik potpore za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore1.
 • Podnositelji zahtjeva koji od člana obitelji2 namjeravaju preuzeti postojeći poslovni subjekt ili preuzeti poslovanje postojećeg poslovnog subjekta tako što će ga unijeti kao ulog u novi poslovni subjekt.

Arhiva vijesti